Sunday, Sept. 24 at 7:30 PM – Yom Kippur Eve (Kol Nidrei) Service