Sep
22
Fri
Shabbat service with Shabbat Shuvah
Sep 22 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, Sept. 22 at 5:30 PM – Shabbat service with Shabbat Shuvah

Sep
24
Sun
Yom Kippur Eve (Kol Nidrei) Service
Sep 24 @ 7:30 pm

Sunday, Sept. 24 at 7:30 PM – Yom Kippur Eve (Kol Nidrei) Service

Sep
25
Mon
Yom Kippur Morning Service (Shacharit)
Sep 25 @ 10:30 am

Monday, Sept. 25 at 10:30 AM – Yom Kippur Morning Service (Shacharit)

Yom Kippur Afternoon Service (Minchah)
Sep 25 @ 12:30 pm

Monday, Sept. 25 at 12:30 PM – Yom Kippur Afternoon Service (Minchah)

Yom Kippur Torah Study – online only
Sep 25 @ 3:30 pm

Monday, Sept. 25 at 3:30 PM – Yom Kippur Torah Study – online only

Yom Kippur Memorial Service (Yizkor)
Sep 25 @ 5:00 pm

Monday, Sept. 25 at 5 PM – Yom Kippur Memorial Service (Yizkor)

Yom Kippur Concluding Service (Ne’ilah)
Sep 25 @ 6:00 pm

Monday, Sept. 25 at 6 PM (as soon after the Memorial Service as possible) – Yom Kippur Concluding Service (Ne’ilah)

Yom Kippur Break-the-Fast
Sep 25 @ 7:00 pm

Monday, Sept. 25 at 7 PM (as soon after the Concluding Service as possible) – Yom Kippur Break-the-Fast

Sep
27
Wed
Leora May Book Club at Edgewood Summit
Sep 27 @ 5:45 pm
Sep
29
Fri
Shabbat service, with Sukkot observance
Sep 29 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, Sept. 29 at 5:30 PM – Shabbat service, with Sukkot observance