May
24
Fri
Shabbat service with Pesach Sheni observed
May 24 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, May 24 at 5:30 PM – Shabbat service with Pesach Sheni observed

May
31
Fri
Shabbat service
May 31 @ 4:37 pm – 5:37 pm

Friday, May 31 at 5:30 PM – Shabbat service

Jun
7
Fri
Shabbat service (lay-led), Parashah Bamidbar
Jun 7 @ 5:30 pm – 6:30 pm

Friday, June 7 at 5:30 PM – Shabbat service (lay-led), Parashah Bamidbar